• Header Standaard

  Geïnteresseerd in onze diensten? Neem contact op!

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mijzelf. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van opdracht niet toepasselijk.

2. Wanneer ik in het kader van een voor cliënt uitgevoerde opdracht, aansprakelijk wordt gesteld voor door cliënt geleden schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvindt(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium, of indien het in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat tot een bedrag van ten hoogste euro 5.000,00.

3. Ik overleg zo mogelijk tevoren met een cliënt over het inschakelen van derden ten behoeve van de belangen van cliënt. Ik zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor tekortkomingen van de ingeschakelde derden ben ik niet aansprakelijk. Ik ben bevoegd om namens de cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden de aanvaarden.

4. De cliënt vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens grove schuld of opzettelijke misdragingen van mijzelf. Dit geldt zowel voor in Nederland als in het buitenland ingeschakelde derden.

5. Niet alleen ik  maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij mijn kantoor hebben verlaten.

6. Tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium dat ik in rekening breng, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met (een) jaarlijks vast te stellen uurtarief(ven). Door mij ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d. zullen door middel van een vast percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. In beginsel zal ik mijn werkzaamheden aan de cliënt in rekening brengen. Als op de declaratie geen betalingstermijn staat vermeld, dan geldt een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie.

7. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

8. Op de rechtsverhouding tussen mij en de cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil tussen mij en de cliënt kennis te nemen.

 

KLACHTENREGELING

Als u klachten heeft over de manier waarop u door mij bent bijgestaan of als u ergens anders een klacht over heeft, laat het mij dan weten zodat wij samen kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan kunt u een klacht indienen bij mevrouw mr. R. Shahbazi. Mr. Shahbazi is advocaat te Den Haag. Ziet u hiervoor de onderstaande klachtenregeling. 

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING 

Klacht 

Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

Klager: De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

Klachtenprocedure: De door mr. D. van der Wal gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

Klachtenregeling: Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de door mij gehanteerde klachtenprocedure.

Klachtenfunctionaris: Mevrouw mr. R. Shahbazi. 

 

2. DOELSTELLINGEN 

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

-    Klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze afhandelen; 

-    Oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 

-    Het behouden en verbeteren van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 

-    Het trainen van medewerkers in cliëntgericht reageren op klachten; 

-    Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

 

3. INFORMEREN VAN DE CLIËNT 

De advocaat informeert de cliënt met een klacht over het bestaan van een interne klachtenregeling. Daarnaast verzoekt hij de cliënt zijn klacht op schrift te stellen en bij de klachtenfunctionaris in te dienen. 

 

4. DE INTERNE KLACHTENPROCEDURE 

4.1    Wanneer een klager mij op enigerlei wijze benadert met een klacht, dan zal aan klager worden bericht wie de klachtenfunctionaris is en zal ik de klachtenfunctionaris daarvan in kennis stellen. 

4.2    Ik probeer samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris. 

4.3    Ik dan wel de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling. 

4.4    Komen de klager en ik niet samen tot een oplossing dan wordt klager uitgenodigd om de klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris en mij. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling krijgt klager de gelegenheid om binnen twee weken de klacht schriftelijk (nader) te onderbouwen en krijg ik ook de gelegenheid om daar binnen twee weken schriftelijk op te reageren.

4.5    De klachtenfunctionaris (die zich daarvoor kan laten bijstaan door de collega) maakt aantekeningen van het verhandelde tijdens de mondelinge behandeling en legt eventuele afspraken schriftelijk vast. Indien geen afspraken worden gemaakt heeft de klachtenfunctionaris een oordeel over de gegrondheid van de klacht. 

4.6    Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd. 

4.7    De beslissing op de klacht wordt binnen twee weken na de mondelinge behandeling aan de klager medegedeeld.

 

5. REGISTRATIE EN CLASSIFICATIE VAN DE KLACHT 

5.1    De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht.

5.2    De klacht wordt geclassificeerd

• naar wijze van indiening (A. mondeling of B. schriftelijk)

• naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën 

i.     klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat;

ii.     klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening

iii.     klachten over financiële aspecten van de dienstverlening 

iv.    klachten over praktijkvoering in het algemeen.

5.3    Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld. 

5.4    Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigt de klachtenfunctionaris dit schriftelijk aan de klager.

5.5    Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigt de klachtenfunctionaris dit schriftelijk aan de klager en vermeldt hij daarbij de mogelijkheid dat de klager de klacht kan voorleggen aan de deken c.q. de Raad van Discipline.

 

6. VERANTWOORDELIJKHEDEN 

6.1    Ik  en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten. 

6.2    Ik houd de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht. 

6.3    Ik streef ernaar de klacht binnen vier weken na indiening te hebben afgehandeld.  

6.4    De klachtenfunctionaris zorgt voor de communicatie met de klager. 

6.5    De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij. 

 

7. ANALYSE VAN DE KLACHTEN 

7.1    De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit. 

7.2    De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse. 

7.3    De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

 

8. INTERN BESPREKEN 

8.1    Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse besproken met de klachtenfunctionaris. 

8.2    Zo nodig worden maatregelen ter verbetering voorbereid en geïmplementeerd.  

8.3    De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

 

9. PREVENTIEVE ACTIE 

Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslis ik over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

10. INWERKINGTREDING

Deze klachtenregeling is op 1 januari 2022 in werking getreden.

 

Blog

 • Van alle markten thuis

  Gisteren in de krant met een artikel over bandrecorders en platenspelers. ...

  Lees meer
 • In de herhaling: Vaststellingsovereenkomst

  In deze tijden met de angst voor corona, snijden veel bedrijven in hun person...

  Lees meer
Archief